Gratis afhalen in ruim 30 winkels
Gratis thuisbezorgd vanaf 50.- euro
Vandaag besteld binnen 1-3 dagen bezorgd*

Algemene Voorwaarden Dierspecialist spaarpunten

  1. Loyaliteitsprogramma

Deze algemene voorwaarden (hierna aangeduid als “Algemene Voorwaarden”) zijn samen met het Privacy Statement van toepassing op het loyaliteitsprogramma van Dierspecialist Retail B.V. (hierna aangeduid als “Dierspecialist spaarpunten”).

 

  1. Deelname

– Bij deelname aan Dierspecialist spaarpunten ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

– Om te kunnen genieten van alle voordelen van Dierspecialist spaarpunten, zoals het verzilveren van je gespaarde punten, dien je je in te schrijven voor Dierspecialist spaarpunten. Dit kan door de Dierspecialist app (hierna aangeduid als “App”) te downloaden via de Apple Store of via Google Play. Je kunt je ook inschrijven via de winkel. De App valt onder de definitie van “Applicaties” uit het Privacy Statement.

– Deelname is alleen mogelijk met een geldig e-mailadres. – Om mee te kunnen doen aan Dierspecialist spaarpunten moet je een natuurlijk persoon van 16 jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 jaar moet je de toestemming hebben gekregen van jouw ouder(s) c.q. verzorger(s) om mee te kunnen doen aan Dierspecialist spaarpunten. Door deelname aan Dierspecialist spaarpunten  verklaar je daaraan te hebben voldaan.

– Alleen natuurlijke personen kunnen deelnemen aan Dierspecialist spaarpunten. Dierspecialist spaarpunten mag niet worden gebruikt voor bedrijfsmatige of commerciële doeleinden.

– Voor deelname aan Dierspecialist spaarpunten is een digitale dan wel plastic Dierspecialist pas nodig.

– De digitale Dierspecialist pas is weergegeven in de App.

– De plastic Dierspecialist pas is te verkrijgen in een Dierspecialist winkel.

– Je staat er voor in dat alle in jouw profiel ingevulde gegevens volledig, juist en actueel zijn. Jouw profiel is persoonsgebonden maar kan vanaf verschillende apparaten door meerdere personen worden gebruikt.

– Om jouw profiel aan te kunnen maken dien je de volgende persoonsgegevens te verstrekken: – voornaam – e-mailadres – geboortedatum Op een later moment kun je ook je voorkeurswinkel, postcode en huisnummer in te vullen.

– De ingevulde persoonsgegevens en aankopen van de deelnemer worden opgeslagen in de Dierspecialist database. De persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft, wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacy wetgeving. Je kunt hier meer over lezen in het Privacy Statement.

– De App en de Dierspecialist pas zijn niet overdraagbaar naar een ander Dierspecialist account en kunnen niet worden nagelaten, toegewezen, doorverkocht of worden samengevoegd met een andere deelnemer.

 

  1. Punten sparen

– Met de App of de Dierspecialist pas spaar je Punten bij de aanschaf van producten in de winkel.

– Bij iedere bestede euro spaar je 1 punt.

– Dierspecialist kan bij de aanschaf van bepaalde producten tijdelijk extra Punten toekennen.

– Er kunnen geen Punten worden gespaard over boodschappen die online zijn gedaan via www.dierspecialist.nl of www.dobey.nl.

– Over de aanschaf van de volgende producten en diensten kunnen geen Punten worden gespaard:, waardebonnen, cadeaukaarten en levende dieren. Dit geldt onverkort voor alle acties waarbij gespaard kan worden, hetgeen betekent dat (de waarde van) deze producten en diensten in alle gevallen uitgezonderd zullen worden in berekeningen of waardes van een aanschaf waarover Punten kunnen worden gespaard.

– Je ontvangt de Punten door de App of de Dierspecialist pas te scannen bij de kassa.

– Het saldo van je gespaarde Punten kun je te allen tijde inzien op de kassabon.

 

  1. Punten inwisselen

– Punten zijn inwisselbaar voor korting op een aankoopbedrag. Bij het inwisselen van 450 punten zal er een bedrag van €7,50 (zeven euro en vijftig cent) inclusief BTW als korting in mindering op het aankoopbedrag worden  gebracht.

– Punten zijn niet inwisselbaar tegen contant geld.

– Punten komen achttien (18) maanden na de verkrijging ervan automatisch te vervallen. De Punten vervallen ook automatisch als gevolg van beëindiging van Dierspecialist spaarpunten, of na achttien (18) maanden van inactiviteit (geen Punten gespaard, geen Punten ingewisseld).

 

  1. Artikelen retourneren

– Als je artikelen retourneert, wordt het aantal Punten dat je hiermee hebt gespaard weer afgetrokken van je saldo.

 

  1. Analyse koopgedrag en persoonlijke spaarproducten

– Wij combineren je persoonsgegevens met de transactiegegevens en zoekgegevens. Wij gebruiken deze gecombineerde gegevens voor algemene en persoonlijke analyses van jouw koopgedrag en het koopgedrag van anderen.

– Met behulp van de in dit artikel genoemde analyses kunnen wij gerichte persoonlijke spaarproducten voor je samenstellen. Meer hierover is opgenomen in het Privacy Statement.

 

  1. Verlies, diefstal

– In geval van verlies, diefstal of het door beschadiging niet goed functioneren van de digitale of plastic Jumbo Extra’s pas dien je zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Dierspecialist klantenservice of je pasnummer te blokkeren via je Profiel.

 

  1. Controle en misbruik

– Dierspecialist behoudt zich het recht voor om het gebruik door deelnemers van Dierspecialist spaarpunten te controleren op naleving van de voorwaarden.

– Dierspecialist mag de uitgifte van het Dierspecialist account weigeren, terugtrekken of annuleren, in welke vorm dan ook en (op elk gewenst moment) een deelnemer verwijderen van Dierspecialist spaarpunten indien er gegronde redenen zijn te geloven dat:
i. misbruik gemaakt wordt of gepoogd wordt misbruik te maken van Dierspecialist spaarpunten;
ii. elke overtreding of poging tot schending van deze Algemene Voorwaarden;
iii. elk gedrag met betrekking tot de Dierspecialist pas dat diefstal, wangedrag, aanstootgevend gedrag of het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie betreft.

 

9.Aansprakelijkheid

– Ofschoon Dierspecialist met betrekking tot Dierspecialist spaarpunten en de App de uiterste zorg nastreeft, kan zij niet garanderen dat deze geen gebreken of onvolkomenheden zullen bevatten waaronder in het bijzonder begrepen onvolledigheden of onjuiste informatie in (persoonlijke) aanbiedingen of in de producten of diensten.

– Dierspecialist is op geen enkele wijze aansprakelijk voor ongeautoriseerd gebruik door derden van je Dierspecialist  pas of App of je Dierspecialist account.

– Dierspecialist is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) Dierspecialist spaarpunten. Dierspecialist is verder ook niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die samenhangt met het gebruik van de Website of de App.

 

10.Intellectuele eigendom

– Dierspecialist behoudt zich alle rechten voor die niet expliciet aan jou zijn verleend. Door jouw gebruik van de Applicaties komt geen overdracht tot stand van enige intellectuele eigendomsrechten van Dierspecialist aan jou. Je verkrijgt slechts een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbaar, beperkte licentie om de Applicaties te gebruiken voor de doeleinden aangegeven op de Applicaties.

– Je erkent dat alle (intellectuele eigendoms)rechten ten aanzien van de Applicaties, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de teksten, foto’s, filmpjes en software, uitsluitend berusten bij Dierspecialist of haar licentiegevers.

– De (onderdelen van de) Applicaties mogen op geen enkele wijze en in geen enkele vorm (geheel of gedeeltelijk) verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald en/of voor zover dwingend recht anders bepaalt. Het is verder niet toegestaan:
(i) een substantieel gedeelte van de inhoud van de Applicaties op te vragen en her te gebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de Applicaties herhaald en systematisch op te vragen en her te gebruiken; en/of
(ii) enige soft- en/of hardware matige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Applicaties toegankelijk gemaakte informatie, dan wel om de Applicaties via robots of op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken.

 

11.Wijziging en beëindiging deelnemer

– Je kunt je deelname aan Dierspecialist spaarpunten op elk moment beëindigen door je uit te schrijven voor Dierspecialist spaarpunten via je persoonlijke profiel.

– Na beëindiging van je deelname aan Dierspecialist spaarpunten kan je je account nog wel blijven gebruiken voor het online boodschappen doen via www.dierspecialist.nl en de Dierspecialist app.

 

12.Wijziging en beëindiging Jumbo

– Dierspecialist heeft te allen tijde het recht om Dierspecialist spaarpunten te wijzigen of te beëindigen en/of deze Algemene Voorwaarden en het Privacy Statement te wijzigen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding en/of enige andere compensatie gehouden te zijn jegens de deelnemers. Een significante wijziging van de Algemene Voorwaarden en/of het Privacy Statement wordt binnen de Applicaties onder jouw aandacht gebracht.

– Dierspecialist zal je uiterlijk één (1) maand van te voren informeren over een significante wijziging of beëindiging van Dierspecialist spaarpunten via het opgegeven e-mailadres.

– Tot aan de datum van beëindiging kunnen persoonlijke spaarproducten en/of kortingen gewoon worden verzilverd.

 

13.Overige bepalingen

– Op deze Algemene Voorwaarden en op Dierspecialist spaarpunten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

14.Contact

– Als je vragen of opmerkingen hebt over Dierspecialist spaarpunten, neem dan contact met ons op: Dierspecialist Retail B.V., maanlander 35, 3824 MN Amersfoort, T: 088 – 2022727